Dodatna davanja (EL)

Dodatna davanja od kantona (Ergänzungsleistungen, Zusatzleistungen) )

Često se pojam dodatnih davanja (Ergänzungsleistungen) i socijalne skrbi poistovjećuje, iako se radi o različitim vrstama novčane pomoći .Socijalna skrb je u nadležnosti općina, dodatna davanja  su u nadležnosti kantona.  Socijalnu   skrb mogu dobiti oni koji ne mogu skrbiti sami za osnovne životne potrebe , ali su ih dužni vratiti kada budu dovoljno zarađivali. Dodatna davanja se ne moraju vratiti i  mogu ih dobiti  samo osobe koje imaju starosne ili invalidske  mirovine, kada im one nisu dostatne za podmirivanje osnovnih životnih potreba. Osim njih  dodatna davanja mogu dobiti  i oni koji su najmanje 6 mjeseci dobijali dnevnice invalidskog osiguranja i osobe  starije od 18 godina koje su svakodnevne upućene na  pomoć drugih osoba i zato dobijaju naknadu invalidskog osiguranja  (Hilflosenentschädigung).Preduvjet za  dobijanja  dodatnih  davanja  je da osoba koja  ih traži živi u Švicarskoj. Kod stranih dražavljana je propisan dodatni uvjet : prije podnošenja pismene  prijave  u Švicaskoj mora se živjeti najmanje 10 godina neprekidno.  Postoje male razlike od kantona do kantona gdje se  može prijaviti:  ili direktno kod  nadležnih kantonalnih službi ili kod  općinskih službi koje ih prosljeđuju kantonalnim službama na ispitivanje.  Kantonalne službe  pri odlučivanju  uzimaju u  obzir svaukupna godišnja primanja  na jednoj strani i godišnje priznate  troškove  za podmirenje osnovnih životnih potreba na drugoj stani.  Ako utvrdi da su rashodi veći od prihoda,  pismeno će odlučiti o godišnjem iznosu dodatnih davanja.Kantonalne službe  kod izračunavanja dodatnih davanja  prave razliko ovisno o tome da li se radi o osobama koje  žive  u kućanstvu, domu za umirovljene osobe ili u bolnici. Kod osoba koje žive u kućanstvima  priznaju se  troškovi stanovanja, premije zdravstvenog osiguranja i troškovi za podmirivanja osnovnih životnih potreba.  Osobama koje  žive same priznaje se za stanarinu najviše Fr. 1100.-mjesečno,  bračnim  parovima  bez ili s djecom  do  Fr.- 1250.-. Ako stanarina iznosi manje od navedenih iznosa, računa se ona koja se plaća,  a ako je viša, uzima se propisani  iznos  stanarine a razliku mora umirovljnik  sam platiti. I osobe koje žive u vlastitoj kući ili stanu mogu imati pravo na dodatna  davanja,  pa se preporuča prije prodaje nekretnine prvo ispitati da li je prodaja neophodna. Kod stanovanja u vlastitoj kući/stanu se umjesto stanarine uzima u obzir  tzv. » Mietzins der Eigenmietwert » i paušalni  troškovi  održavanja  od Fr. 1680.- Osim troškova stanovanja, kantoni  priznaju i troškove zdravstvenog osiguranja : na jednoj strani su to mjesečne premije zdravstvenog osiguranja, i to određeni paušalni iznos  koji je propisan za taj kanton, koji biva od strane kantona direktno isplaćen  zdravstvenom osiguranju. Ako netko plaća veću premiju  od propisane, mora tu razliku sam platiiti zdravstvenom osiguranju.  Priznati su i dodatni troškovi za zdravstveno osiguranje kao što  su liječenja i popravak  zubi, (uvijek tražiti predračun kod zubara  i poslati na uvid i odobrenje,  plaća se samo ono što je nužno napraviti),  troškove raznih specijalnih dijeta,  troškove prevoza u najbližu bolnicu ili liječniku, neophodna  pomoćna sredstava (ortopedska pomagala, slušni aparat)... Osim toga kantoni  preuzimaju i dodatno  troškove  zdravstvenog osiguranja do Fr. 1000 godišnje , gdje spadaju godišnja franšiza i dio koji moramo sami platiti po računu, (tzv. Selbstbehalt) za liječnike i  lijekove.  Ovi  troškovi se mogu dobiti nazad od kantona  samo ako im se  troškovi predoče  najkasnije u roku 15 mjeseci od dana izdavnja računa.  Osobama koje žive same izračunato je da im za podmirenje svih ostalih  životnih potreba  mjesečno  neophodno  Fr.1607.- a bračnom  paru bez djece  Fr. 2411.- .Za dvoje djece o kojima se mora skrbiti (do 25 godine) dobiće se dodatno Fr.840 po djetetu mjesečno, za svako daljne dijete  dodatni  znos. Da bi nadležna služba mogla utvrditi da li netko ima prava na dodatna davanja mora osim godišnjih izdataka  utvrditi  i godišnje prihode. Tu spadaju:  sve vrste mirovina, starosne i invalidske(AHV/IV),  mirovine od osiguranja za nesreće , mirovine mirovniskih blagajni(BVG), sve vrste  mirovine  iz inozemstva. Tu spadaju i  dnevnica dobijene od invalidskog i zdravstvenog osiguranja, osiguranja za nezaposlene i  u slučaju nesreće. Ako jedan  bračni partner, koji je dobijao  dodatna davanja  premine, drugi bračni partner u pravilu ima pravo na dodatna davanja, koja bivaju ponovno obračunata .U prihode se uračunavaju i zarade  članova obitelji koji žive u istom kućanstvu, kamate na novac u banci, stanarine za iznajmljene objekte ,alimentacije za djecu …Tko  ima nekretnine ili novac na banci,  koje pokloni prije nego što se prijavi kod kantonalne službe , u obračunu za dodatna davanja mu se oni  ipak računaju kao da ih ima, jer se time  žele izbjeći zlouporabe  dodatnih davanja.  Tko ima nekretnine, treba zu prijavu priložiti i njenu procijenjenu vrijednost.  Osobe koje žive same imaju pravo posjedovati Fr. 37 500, bračni par  Fr. 60  000 gotovine, a da to nema utjecaja kod obračuna za dodatna davanja, tzv „Freibetag“.Primjerice ,  Marija V.  ima ukupno godišnje AHV i BVG  mirovine Fr. 16 800, i  Fr.  100 000 CHF ušteđevine na banci, na koji dobija  Fr.250 .- kamate od banke.  Kantonalne službe će ovako računati   godišnje izdatke: Osnovne životne  potrebe:  Fr. 19 290.-, stanarina (najviši  propisani iznos) Fr. 13 200.-,paušalno  priznata premija zravstvenog osiguranja: Fr. 4776.-. Sveukupni  priznati  izdaci :Fr.- 37 266.-. Godišnji prihodi : AHV mirovina  Fr.15 000.-,BVG mirovina Fr. 1800.-, gotovina Fr.100 000.-  i Fr. 250.- kamate na gotovinu. Kada od gotovne oduzmemo  „Freibetrag „  od 37 500.- .dobićemo  Fr. 62 500.-. Taj iznos  se za AHV umirovljnike ne računa u cjelosti, nego samo  1/10, (kod IV umirovljenika je 1/15) , ukupno Fr. 6250.-  Kada na taj iznos od Fr.6250,- dodamo ukupnu godišnju mirovinu i kamatu, dobićemo ukupne godšnje prihode, Fr. 23 300.-.Kantonalne službe će od godišnjih  izdataka oduzeti godišnje prihode i taj iznos od 13 966.- je godišnji  iznos dodatnih davanja za Mariju. Pošto  kantonalne službe premije za zdravstveno osiguranje direktno plaćaju osiguranjima,  (13 966 – 4776) dobiće se godišnji iznos od Fr. 9190.- , što bi mjesečno iznosilo Fr. 766.-  od strane kantona na Marijinom računu . Tako se obračunavai  kada netko ima nekretnine u kojoj ne stanuju (u Švicarskoj i u inozemstvu) , kada se uzima iznos  službeno procijnjene nekretnine,  koju onda oni računaju kao gotovinu u prethodno opisanom slučaju. Ako netko posjeduje kuću ili stan u Švicarskoj u kojoj   stanuje,  ima na nju dodatni „Freibetrag“ Fr.   112 500, tj, taj iznos nije relevantan za obračun dodatnih davanja, a  iznosi veći do navedenog bivaju uzeti u obzir pri obračunavanju. Kod obračuna dodatnih davanja kod osoba koje  primaju invalidske mirovine postoji  nekoliko dodatnih pravila.Osobama koje  primaju  IV mirovnu i zarađuju , uzima se u obzir godišnji iznosi mirovne  i godišnje zarade, s time da se od zarade  oduzmu doprinosi za  socijalna osiguranja , troškovi prijevoza i propisani „Freibetrag“. Primjerice,  Pero P. ima 50% IV mirovine i  50% zarađuje. Njegova godišnja mirovina iznosi Fr.14 900,  a zarada Fr. 21 000.- Njegova zarada  nije u cijlosti relvantna za dodatna davanja, jer se od nje odbiju  doprinosi za socijlna osiguranja, troškovi prijevoza, recimo godišnje , Fr.2240 kao i propisani „Freibetrag“ od 1000.-  za osobu koja živi sama, („Freibetrag“ bračnog para Fr. 1500.-) Ni tako dobijeni iznos  od Fr.17 760 .-  se ne računa u cijelosti, nego je samo 2/3 tog iznosa relevantna za dodatna davanja, u ovom slučaju Fr.  11 840.- od ukupno zarađenih Fr. 21 000.  Kada saberemo tako izračunatu  zaradu sa mirovinama ,dobićemo   ukupni godišnji prihod od Fr. 26 740. Godišnji priznati izdaci za Peru P.: godišnja stanarina Fr.13 200.-, zdravstveno osiguranje Fr.4884 .-, troškovi za podmirivanje životnih potreba , 19 290.- , sveukupno Fr. 37 374. Kada od priznatih izdataka Fr. 37 374.- odbijemo ukupne prihode Fr.26 740.-, dobićemo iznos dodatnih davanja od Fr.10 634, koji će Pero P. dobiti od kantona. Kako premije  zdravstvenog  osiguranje službe direkno plaćaju osiguranju,  Pero P. će dobijati godišnje Fr. 5750.-godšnje, odnosno Fr.480.- mjesečno. Kod onih koji nemaju punu mirovinu a ne rade, biva svejedno jedan hipotetički iznos zarade  uzet u obzir pri obračunu  dodatnih davanja.  Za dobijanje dodatnih davanja je potrebno ispuniti prijavne obrasce i što točnije odgovoriti na postavljena pitanja. Oćenito se moće reći, da osobe koje žive same i imaju godišnje  prihoda manje od  Fr. 38 000.-, bračni parovi  od Fr.55 000 .-  trebaju dati  ispitati da li imaju pravo na dodatna davanja. Svaku  promjenu vezanu za prihode i rashode prijaviti odmah,  jer su kantonalne službe vrlo stroge i ako otkriju odstupanja, tražiće  vraćanje već dobijenih davanja. Osobe koje imaju pravo na dodatna davanja, mogu tražiti i oslobođenje od plaćanja doprinosa za radio i televiziju.
Valentina Matolić